ประชาสัมพันธ์งาน Book Fair 2021

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
ร่วมเสนอรายชื่อหนังสือเข้าห้องสมุดได้ ณ ร้านค้า
ภายในงาน Book Fair 2021 วันที่ 20 – 22 ธันวาคม 256
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-2529-1967 ต่อ 27,29
ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารหอสมุดกลางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อบรมเชิงปฏิบัติติการ อบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
จัดอบรมเชิงปฏิบัติติการ อบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1
โดยมี ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธาน
ในวันที่ 13 พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

การประชุมคณะกรรมการจัดหา/จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2564
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัด
การประชุมคณะกรรมการจัดหา/จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564

ประชุมวิชาการ  The 9th PSU Education Conference

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิชาการด้านการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาผู้สนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งบทคัดย่องานวิจัย (Abstract) และ/หรือบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) เพื่อการนำเสนอแบบปากเปล่าหรือแบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการ  The 9th PSU Education Conference
ภายใต้หัวข้อ “A Better Change in Higher Education for Future Economy”
ซึ่งมีปาฐกถาพิเศษ อภิปราย/เสวนา บรรยาย Workshop และนำเสนอผลงาน
ระหว่างวันที่  6-7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ณ Conference Hall
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา

ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งบทความตีพิมพ์วารสาร Interdisciplinary Research Review

ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งบทความตีพิมพ์ในวารสาร The Interdisciplinary Research Review (IRR) ซึ่งเป็นวารสารที่จัดอยู่ในฐานข้อมูล ACI และอยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีกำหนดการตีพิมพ์เล่มวารสาร ทุก 2 เดือน ซึ่งใน 1 ปี จะมีวารสาร The Interdisciplinary Research Review (IRR) ทั้งหมด 6 ฉบับ
ส่งบทความวิจัยออนไลน์ : http://www.tci-thaijo.org/index.php/jtir

ติดต่อสอบถาม : กองบรรณาธิการวารสารวิจัยสหวิทยาการไทย
โทรศัพท์. 03410 9300 ต่อ 3908-9
อีเมลล์. jtir.npru@gmail.com

คณะผู้บริหารและบุคลากร สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เข้าศึกษาดูงาน

คณะผู้บริหารและบุคลากร สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
เข้าศึกษาดูงานที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์