ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น.
ผศ.ทักษิณา วิไลลักษณ์ ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
พร้อมด้วยบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563
เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ที่ได้ทรงปฏิบัติราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร ณ
บริเวณหน้าห้องสํานักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญส่งบทความ

วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับบทความวิชาการ และบทความวิจัย
ทั้งภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สามารถส่งบทความได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/lawnujournal

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญส่งบทความ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สวนสุนันทา
ขอเชิญผู้ที่สนใจ ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
สามารถส่งบทความต้นฉบับได้ที่ www.jait.ssru.ac.th 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบบัญชี 3 มิติ

วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00
กองนโยบายและแผน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
การใช้งานระบบบัญชี 3 มิติและการรายงานผลการติดตามโครงการ
ปีงบประมาณ 2564
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาลัยสันตพล ขอเชิญส่งบทความ

วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล ได้ผ่านการรับรองคุณภาพรอบที่ 4 พ.ศ. 2563 – 2567 จัดอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย TCI 2 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดทำเป็น 2 รูปแบบ ทั้งรูปแบบตีพิมพ์ (Print) หมายเลข ISSN 2408-1728 (Print) และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) ISSN 2586-9868 (Online) ที่พิมพ์เผยแพร่ บทความวิจัย (Research Atrticle) และบทความวิชาการ (Academic Article) มีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์บทความดังกล่าวในกลุ่มสาขาศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี การตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐศาสนประสานศาสตร์ สหวิทยาการจัดการ การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน นิเทศศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ส่งเสริมการเกษตร ศิลปะ วัฒนธรรม และสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นสื่อกลางแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดแนวคิด เทคนิค วิธีการนำไปพัฒนาทางวิชาการ ตลอดจนเป็นเวทีนำเสนอเผยแพร่ผลงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไปทุกหน่วยงาน โดยมีกำหนดออกราย 6 เดือน หรือ 2 ฉบับต่อปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร
ได้จัดทำวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ความรู้ วิทยาการทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลคอนเทนต์ มัลติมีเดีย และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป