ประชาสัมพันธ์ช่องทางการใช้งาน TAS2GO

แอปพลิเคชั่น “TAS2GO” (แทสทูโก) เป็นแอปพลิเคชันที่ออกแบบและพัฒนาขึ้น เพื่อเป็นช่องทางในการให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) ในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการ นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลมาตรฐานสินค้าเกษตรและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งคำนึงถึงการใช้งานที่จะต้องใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก และไม่ซับซ้อน

การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์และการสมัคร VPN

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดบรรยายและฝึกปฏิบัติในหัวข้อ “การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์และการสมัคร VPN” โดยมีนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมอบรมและฝึกปฏิบัติในการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการสืบค้น, การเขียนอ้างอิง การเขียนบรรณานุกรม รวมถึงการใช้งานฐานข้อมูลต่าง ๆ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการ Inspiration Lab ชั้น 2 อาคารหอสมุดกลาง

ระบบสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด (OPAC) ขัดข้องชั่วคราว

ระบบสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด (OPAC) ขัดข้องชั่วคราว

เรียนผู้ใช้บริการ
ในวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.45 – 10.45 น.
ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะดำเนินการ Update โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST จึงส่งผลให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถสืบค้นทรัพยากรห้องสมุดผ่านเว็บ OPAC (https://opac.vru.ac.th) ได้ชั่วคราว ในช่วงวันและเวลาดังกล่าว

ขออภัยในความไม่สะดวก

ตักบาตรทางเรือ “รับอรุณรุ่ง” ประเพณีวันลอยกระทง

ร่วมสืบสานประเพณีตักบาตรทางเรือ
“รับอรุณรุ่ง”
ประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2564
วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
ณ บริเวณสระน้ำเรือนไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้ที่ >>
https://drive.google.com/drive/folders/1bf4Z1d5SPPgZM_Q7BAdicVfW040UeldZ?usp=sharing