ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวังการระบาด และการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Covid – 19 (ฉบับที่ 14 )

สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564

สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้าร่วม
งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔
นำโดยผู้อำนวยการ สำนักพร้อมด้วยบุคลากรของสำนักวิทยบริการ

ประชาสัมพันธ์แนะนําการใช้งานฐานข้อมูล หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กับ LibVRU ๒๐๒๑

เรียนเชิญคณาจารย์และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม
“แนะนําการใช้งานฐานข้อมูล หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กับ LibVRU ๒๐๒๑“
– แนะนำการใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
– การสืบค้นงานวิจัย เพื่อการจัดการเรียนการสอน
– การทําวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ
ร่วมคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
จาก SE-ED E-Library และ EBSCO Discovery Service
วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. – 15.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
https://forms.gle/EMNRA6Fz9i8Q3C289
ภายใน 16 เมษายน 2564
สอบถามโทร. 025291967, 025291976

ประชาสัมพันธ์ คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ส่งคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อใช้ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารและการค้นคว้าทางวิชาการ และสามารถติดตาามข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินฯได้ที่
https://itas.nacc.go.th/

ประชาสัมพันธ์ รายงานประจำปี 2563 ของการรถไฟ

การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้จัดทำรายงานประจำปี 2563 เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการดำเนินงานของการรถไฟ ให้หน่วยงานและประชาชนทั่วไปรับทราบ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.railway.co.th/

ประชาสัมพันธ์ วารสารอาหารและยา

วารสารอาหารและยา เป็นวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีบทความวิจัยและบทความวิชาการ ฉบับละ 6 -10 เรื่อง กำหนดตีพิมพ์วารสารปีละ 3 ฉบับ ได้แก่ ฉบับ เดือนมกราคม – เมษายน ฉบับ เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม ฉบับ เดือนกันยายน – ธันวาคม  เพื่อใช้เป็นสื่อกลางและเป็นเวทีทางวิชาการ  ในการเผยแพร่ผลงานวิจัย และบทความด้านอาหาร ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย และวัตถุเสพติดของนักวิชาการ ภาครัฐ องค์กรเอกชน และประชาชน

ประกวดแนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาล

ขอเชิญอาจารย์และนักศึกษาที่สนใจ เข้าประกวดแนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาล เพื่อสร้างเครือข่ายท้องถิ่นต้นแบบด้านการบริหารจัดการน้ำบาดาลอย่างยั่งยืน “Groundwater Policy Hackathon for Community”
👉 ชิงเงินรางวัล 200,000 บาท 👈
📍 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 21 มีนาคม 2564
🔺 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://cp-water.cpru.ac.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a…/

โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE)

ประชาสัมพันธ์ นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกที่สนใจ
สมัครสอบ ” โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ครั้งที่ 1/2564 “
สามารถลงทะเบียนสมัครสอบได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 9 เมษายน 2564
สมัครสอบได้ที่ https://www.nstdaacademy.com/itpe/login.php
รายละเอียดเพิ่มเติม