การวิเคราะห์ผลกระทบสภาพแวดล้อมปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก (SWOT)

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการ
“การวิเคราะห์ผลกระทบสภาพแวดล้อมปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก (SWOT)”
ณ ห้อง Inspiration Lab ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม แชมป์นักอ่าน กิจกรรม Check in Library

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม แชมป์นักอ่าน กิจกรรม Check in Library
ผู้โชคดีตามรายชื่อติดต่อขอรับของรางวัลตามระยะเวลาที่กำหนดได้ที่
สำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ อาคารวิทยบริการ ชั้น 1

กิจกรรม Check in Library

 กิจกรรม Check in Library
กติกา Check in Library เพี่ยงลงทะเบียนรหัสนักศึกษากับคอมพิวเตอร์ตามจุดต่างๆ
ก่อนเข้าใช้บริการสำนักวิทยบริการฯลุ้นรับของรางวัลมากมาย
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ทุกๆวันที่ 15 ของเดือน
ผู้โชคดีตามรายชื่อติดต่อขอรับของรางวัลตามระยะเวลาที่กำหนดได้ที่
สำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ อาคารวิทยบริการ ชั้น 1

อบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง แนะนำการใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติ
เรื่อง แนะนำการใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
ในวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้องปฏิบัติการ Inspiration Lab อาคารวิทยบริการ ชั้น 2
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เอกสารการอบรม : ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)

อบรมเชิงปฏิบัติ “เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนางาน”

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนางาน”
สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนที่อยู่ในสัญญาจ้างพนักงาน มหาวิทยาลัยระยะที่สองไปสาม
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

พิธีวางพวงมาลาสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์

ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา ประธานในพิธีวางพวงมาลา พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร องค์ประทานกำเนิดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกร่วมพิธีวางพวงมาลาในครั้งนี้

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระกุศล สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระกุศล
แด่สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี
และผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร มูลนิธิเจ้าฟ้าฯ ศิษย์เก่า ร่วมในพิธี
วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์กรุงเทพมหานคร

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำ Green office”

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำเนินการ แนะนำ ให้ควารู้เกี่ยวกับ
“การจัดทำ Green office เพื่อนำไปสู่สำนักงานสีเขียว “ให้กับคณะสาธารณสุขศาสตร์
โดย อาจารย์ มณทิพย์ จันทร์แก้วและบุคลากรที่ดูแลในแต่ละหมวดเป็นผู้แนะนำการจัดทำ Green office  ณ. ห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ สสร. 504 ชั้น 5
อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

กิจกรรม จิตอาสา เรา ทำดีด้วยห้วใจ ครั้งที่ 10

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วย รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ อ.ไชย มีหนองหว้า อ.ปิยะ สงวนสิน รองอธิการบดี และผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักเรียนโรงเรียนสาธิต “พร้อมใจร่วมทำ กิจกรรม จิตอาสา เรา ทำดีด้วยห้วใจ” ครั้งที่ 10 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และเจตนารมณ์ตามนโยบายป้องกันการทุจริต

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์        นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ครู นักเรียน และ นักศึกษา
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และเจตนารมณ์ตามนโยบายป้องกันการทุจริต
ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์