ระบบสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด (OPAC) ขัดข้องชั่วคราว

ระบบสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด (OPAC) ขัดข้องชั่วคราว

เรียนผู้ใช้บริการ
ในวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.45 – 10.45 น.
ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะดำเนินการ Update โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST จึงส่งผลให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถสืบค้นทรัพยากรห้องสมุดผ่านเว็บ OPAC (https://opac.vru.ac.th) ได้ชั่วคราว ในช่วงวันและเวลาดังกล่าว

ขออภัยในความไม่สะดวก

ตักบาตรทางเรือ “รับอรุณรุ่ง” ประเพณีวันลอยกระทง

ร่วมสืบสานประเพณีตักบาตรทางเรือ
“รับอรุณรุ่ง”
ประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2564
วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
ณ บริเวณสระน้ำเรือนไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้ที่ >>
https://drive.google.com/drive/folders/1bf4Z1d5SPPgZM_Q7BAdicVfW040UeldZ?usp=sharing

การถ่ายทอดทิศทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี ประจำปีงบประมาณ 2565

การถ่ายทอดทิศทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี ประจำปีงบประมาณ 2565
วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์
ผ่านระบบ Zoom Meeting