ประชาสัมพันธ์งาน Book Fair 2021

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
ร่วมเสนอรายชื่อหนังสือเข้าห้องสมุดได้ ณ ร้านค้า
ภายในงาน Book Fair 2021 วันที่ 20 – 22 ธันวาคม 256
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-2529-1967 ต่อ 27,29
ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารหอสมุดกลางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อบรมเชิงปฏิบัติติการ อบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
จัดอบรมเชิงปฏิบัติติการ อบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1
โดยมี ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธาน
ในวันที่ 13 พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

การประชุมคณะกรรมการจัดหา/จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2564
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัด
การประชุมคณะกรรมการจัดหา/จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564

คณะผู้บริหารและบุคลากร สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เข้าศึกษาดูงาน

คณะผู้บริหารและบุคลากร สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
เข้าศึกษาดูงานที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมคลินิกให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีการศึกษา

ขอเรียนเชิญบุคลากรสายวิชาการ มรภ. วไลยอลงกรณ์ฯ ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมคลินิกให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีการศึกษา โดยจัดทุกวันพุธ (บ่าย) เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้อง 15-707 ชั้น 7 อาคาร 100 ปีฯ