มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญส่งผลงานบทความฉบับเต็ม(Full Paper)

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญร่วมส่งผลงานบทความฉบับเต็ม
เข้าร่วมนำเสนอในงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่16
ในวันศุกร์ ที่ 4 กันยายน 2563 ผ่านระบบออนไลน์

อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิชาคหกรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิชาคหกรรมศาสตร์
ได้จัดกิจกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัย
วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการ Inspiration Lab อาคารวิทยบริการ ชั้น 2
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 8ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม-ธันว่าคม 2562

สำนักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำวารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 8ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม-ธันว่าคม 2562 เพื่อเผยแพร่สถานการณ์และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถสืบค้นข้อมูลดังกล่าวได้ทาง http://www.onep.go.th/ หรือสแกน QR CODE ด้านล่างนี้

ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่รายงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
ได้จัดทำรายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรฐกิจ
-แรงงานไตรมาส 1 (มกราคม – มีนาคม)2563
โดยเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็คทรอนิกส์ไฟล์
สามารถดาวน์โหลดได้ทาง
http://www.labour.go.th/index.php/plan/category/24-report4  หรือสแกน QR CODE ด้านล่างนี้

แบบฟอร์มจองห้องเพื่อใช้จัดทำสื่อการเรียนการสอน(เฉพาะอาจารย์และบุคลากร )

สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์ ชั้น 2 ห้อง Inspiration Lab
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. และขอสงวนสิทธิ์การบริการให้เฉพาะอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแจกรางวัลของ EBSCO

กิจกรรมการตอบคำถามเพื่อแจกรางวัล “สายคล้องคอพร้อมสเปรย์แอลกอฮอล์”
ร่วมสนุกง่ายๆโดยสแกน QR Code แล้วตอบคำถาม
ระยะเวลาร่วมสนุก: ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 มิถุนายน 2563
จับรางวัลและประกาศผลผู้โชคดี: วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

แนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษาใหม่วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ปีการศึกษา 2563

การปฐมนิเทศนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการปีการศึกษา 2563
มีท่าน ผศ.ทักษิณา วิไลลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้แนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษาใหม่
ณ ห้องประชุม SCC2 504  ชั้น 5อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลื่อนเปิดภาคเรียนที่1/2563

อ้างอิงจาก : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง แจ้งการเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 สำหรับนักศึกษาเต็มเวลา จันทร์-ศุกร์

แนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษาครุศาสตร์ปีการศึกษา 2563

การปฐมนิเทศนักศึกษาครุศาสตร์ปีการศึกษา 2563
มีท่าน ผศ.ทักษิณา วิไลลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้แนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษาใหม่
ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ชั้น 5อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์