อบรมออนไลน์การใช้งานโปรแกรม TQA Smart-Ex

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.
อบรมออนไลน์การใช้งานโปรแกรม TQA Smart-Ex
ในการรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
ณ ห้องปฏิบัติการ Inspiration lab

 

โครงการราชภัฏตำบล (Rajabhat Tambon) 17-18 กุมพาพันธ์ 2564

วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2564
อาจารย์ไชย มีหนองหว้า รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
และคณะกรรมการโครงการราชภัฏตำบลสำรวจพื้นที่และประชุมชี้แจงการเก็บรวบรวมข้อมูลท้องถิ่น ชุมชน  ณ ตำบลเชียงรากใหญ่ ตำบลคลองหก ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และสำรวจศักยภาพชุมชน
สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน

โครงการอบรมความรู้ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน

 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้าร่วม
โครงการอบรมความรู้ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ผู้บริหาร เวลา 9.00 -10.00 น.
บุคลากร เวลา 10.30- 11.30 น.

ณ ห้องปฏิบัติการ inspiration lab
อาคารหอสมุดกลาง ชั้น 2

 

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมคณะ
ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระราชปิตุจฉา
เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร และวางพวงมาลาบริเวณพระอนุสาวรีย์
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์กรุงเทพมหานคร
โดยมีผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีเป็นประธานพิธีดังกล่าว

พิธีวางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร


วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นำโดย ผ.ศ.ทักษิณา  วิไลลักษณ์
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรของสำนักเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์
สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร

มรภ.วไลยอลงกรณ์ MOU บริษัท ไอเสิร์ฟ พลัส จำกัด

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ บริษัท ไอเสิร์ฟ พลัส จำกัด โดยนางสาวศิริพา นันทกิจ กรรมการผู้จัดการ ได้ทำการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (mou) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอนให้กับนักเรียนและนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยได้พัฒนาความรู้ ทักษะด้านวิชาการ เพื่อจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นและระยะยาวสำหรับนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ให้เกิดประสบการณ์ด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาพื้นที่ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ จัดหารายได้สนับสนุนการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน ณ Uni learning Center & Sand box อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ (scc)

อบรมการเพิ่มมูลค่าขยะ (KM)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดอบรมการเพิ่มมูลค่าขยะ (KM)
ในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. -16.30 น.
ณ อาคารหอสมุดกลางชั้น 1