ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น.
ผศ.ทักษิณา วิไลลักษณ์ ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
พร้อมด้วยบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563
เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ที่ได้ทรงปฏิบัติราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร ณ
บริเวณหน้าห้องสํานักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบบัญชี 3 มิติ

วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00
กองนโยบายและแผน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
การใช้งานระบบบัญชี 3 มิติและการรายงานผลการติดตามโครงการ
ปีงบประมาณ 2564
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ