ประชาสัมพันธ์ วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานที่แสดงทัศนะทางวิชาการสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเพื่อเป็นแหล่งในการเผยแพร่ผลงานวิจัย และบทความวิชาการเกี่ยวกับข้อมูลท้องถิ่นของภาคตะวันออก โดยมีขอบเขตเนื้อหาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ สาขาภาษา ภาษาศาสตร์และวรรณคดี ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยา นิเทศศาสตร์ ศาสนาและปรัชญา สารสนเทศศาสตร์ และจิตวิทยา

ประชาสัมพันธ์ วารสารพัฒนศิลป์วิชาการ

วารสารพัฒนศิลป์วิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดำเนินการจัดทำอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2564) มุ่งหมายเพื่อเผยแพร่ความรู้ในศาสตร์ศิลปะและการศึกษาอันเป็นรูปแบบหนึ่งของการบริการวิชาการแก่สังคม  ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จัดทำขึ้นโดยไม่หวังผลกำไร ในวารสารฉบับนี้เสนอบทความในลักษณะของบทความวิจัยและบทความวิชาการ จำนวน 6 เรื่อง ประกอบด้วย บทความเกี่ยวกับนาฏศิลป์สร้างสรรค์ จำนวน 3 เรื่อง และบทความเกี่ยวกับด้านดนตรี จำนวน 3 เรื่อง ทุกบทความได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาวารสารพัฒนศิลป์วิชาการให้มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการพัฒนาสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพแก่ครู อาจารย์ นักวิชาการ นักสร้างสรรค์งาน ตลอดจนผู้สนใจ เพื่อสร้างคุณค่าแก่สังคมอย่างไม่มีที่สิ้นสุดในการพัฒนาสร้างความรู้สู่สังคมและวงการศึกษาอย่างยั่งยืน

ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว วช

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ขอมอบ “จดหมายข่าว วช.) ปีที่ 17 ฉบับที่ 128 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์จดหมายข่าวได้ที่ https://www.nrct.go.th

โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) DL102

Background สำหรับ ZOOM

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ
พัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) กับหลักสูตร DL102
การจัดการประชุมออนไลน์และถ่ายทอดสด (Online Meeting and Video Streaming Workshop)
ในวันที่ 2, 9, 23 กุมภาพันธ์ และ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับ นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรให้มีความพร้อมในการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานให้กับผู้เข้าร่วมอบรม

โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) DL101

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ
พัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) กับหลักสูตร
DL101–การถ่ายทําและตัดต่อวิดีโอเบื้องต้น (VideoShootingand VideoEditing Workshop)  ในวันที่ 1, 8, 22 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565
 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Cloud Meetings และ FACEBOOK LIVE
เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับ นักศึกษา อาจารย์
และบุคลากรให้มีความพร้อมในการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้
ในการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน

ขอเรียนเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเรียนเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop)
ในโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)
โดย ไม่มีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย 2 หลักสูตร

1.หลักสูตรDL101–การถ่ายทําและตัดต่อวิดีโอเบื้องต้น(VideoShootingandVideoEditing Workshop) ในวันที่ ๑, ๘, ๒๒ กุมภาพันธ์ และ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕

2. หลักสูตร DL102 – การจัดการประชุมออนไลน์และถ่ายทอดสด (Online Meeting and Video Streaming Workshop) ในวันที่ ๒, ๙, ๒๓ กุมภาพันธ์ และ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Cloud Meetings เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรให้มีความพร้อมในการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเรียนการสอนและ การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนการเข้าอบรมหลักสูตรตามลิงค์ https://forms.gle/4Hi7wYnBebYbQkzP9
***รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565***

การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์และการสมัคร VPN

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดบรรยายและฝึกปฏิบัติในหัวข้อ “การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์และการสมัคร VPN” โดยมีนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมอบรมและฝึกปฏิบัติในการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการสืบค้น, การเขียนอ้างอิง การเขียนบรรณานุกรม รวมถึงการใช้งานฐานข้อมูลต่าง ๆ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการ Inspiration Lab ชั้น 2 อาคารหอสมุดกลาง