ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารวิจัยและส่งเสริมการเกษตร

วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร  เป็นวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่งานวิจัยและบทความทางวิชาการด้านการเกษตร เปีละ 3 ฉบับ โดยมีการเผยแพร่ออนไลน์  ในรูปวารสารทางอิเล็กทรอนิกส์ และการเผยแพร่ในแบบรูปเล่มสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง