ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

“แหล่งรวมความรู้ ภูมิปัญญาสู่สังคม”

“สำนักวิทยบริการเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ชั้นนำของสังคม”

  1. พัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในทุกๆด้านเพื่อเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ แหล่งรวมความรู้ชั้นนำของสังคม
  2. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ และดำเนินการให้สอดคล้องตามหลักสูตร ตามความต้องการของสังคม
  3. บริการทรัพยากรสารสนเทศ และวิชาการอย่างมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคม
  4. สืบสานการเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของสังคม
  5. สร้างพันธมิตร เครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดภาคีต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกให้ก้าวทันประชาคมอาเซียน
  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมมาภิบาล และระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของสังคม