ประชุมคณะกรรมการการจัดทำฐานข้อมูล Webometrics Ranking

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการ
การจัดทำฐานข้อมูล Webometrics Ranking ของมหาวิทยาลัย
ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี