อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่

ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีเป็นประธาน เปิดการโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่
สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 สาขาวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 1
ระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2563
ณ ห้องปฏิบัติการ Inspiration Lab อาคารวิทยบริการ ชั้น 2
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ