โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ วันที่ 2

บรรยากาศ การอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่
สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 สาขาวิทยาศาสตร์ แบบออนไลน์ วันที่ 2 ของรุนที่ 1
ณ ห้องปฏิบัติการ Inspiration Lab อาคารวิทยบริการ ชั้น 2
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ