อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ในการใช้งาน Google Classroom

งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ
เรื่องอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1
เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไปเกิดทักษะ
ในการใช้งาน Google Classroom
ระหว่างวันที่ วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2563
ณ.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ