อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาหลักสูตรเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21” รุ่นที่ 2


มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาหลักสูตรเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูให้มีความพร้อมต่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิทยาการคำนวณ รวมถึงสร้างความเข้าใจในการวัดและการประเมินผลตามแนวทางของ PISA ที่จะมีการจัดสอบในปี 2564