อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ในการใช้งาน Google Classroom วันที่ 2

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “อบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่่วไป” ภาคการศึกษาที่ 1 เรื่องการจัดการเรียนการสอนผ่านแอพพลิเคชั่น Google classroom วันที่ 2
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ