อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาหลักสูตรเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21” รุ่นที่ 2

อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาหลักสูตรเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูให้มีความพร้อมต่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 (วันที่ 3)
ณ ห้องปฏิบัติการ Inspiration Lab อาคารวิทยบริการ ชั้น 2
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ