การเสริมสร้างทักษะพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1คณะสาธารณสุขศาสตร์

วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
พร้อมการเสริมสร้างทักษะพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี