แนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษาครุศาสตร์ปีการศึกษา 2563

การปฐมนิเทศนักศึกษาครุศาสตร์ปีการศึกษา 2563
มีท่าน ผศ.ทักษิณา วิไลลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้แนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษาใหม่
ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ชั้น 5อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์