เลื่อนเปิดภาคเรียนที่1/2563

อ้างอิงจาก : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง แจ้งการเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 สำหรับนักศึกษาเต็มเวลา จันทร์-ศุกร์