แนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษาใหม่วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ปีการศึกษา 2563

การปฐมนิเทศนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการปีการศึกษา 2563
มีท่าน ผศ.ทักษิณา วิไลลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้แนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษาใหม่
ณ ห้องประชุม SCC2 504  ชั้น 5อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์