ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่รายงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
ได้จัดทำรายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรฐกิจ
-แรงงานไตรมาส 1 (มกราคม – มีนาคม)2563
โดยเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็คทรอนิกส์ไฟล์
สามารถดาวน์โหลดได้ทาง
http://www.labour.go.th/index.php/plan/category/24-report4  หรือสแกน QR CODE ด้านล่างนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *