ข่าวประชาสัมพันธ์ จุลสาร EXCISE NEWSLETTER ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2563

กรมสรรพาสามิตได้จัดทำจุลสาร EXCISE NEWLETTER  ปีที่35 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เพื่อใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ บทบาทหน้าที่ และภารกิจของกรมสรรพสามิตสามารถดาวโหลดจุลสารผ่านทางมือถือระบบสมาร์ทโฟน โดยสแกน QR Code ด้านล่างนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *