รับรางวัลโล่ตราสัญลักษณ์ G-GREEN

ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี
เข้ารับรางวัลโล่ตราสัญลักษณ์ G-GREEN ในงานรับมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G-GREEN
ในวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562
ณ โรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์