ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 8ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม-ธันว่าคม 2562

สำนักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำวารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 8ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม-ธันว่าคม 2562 เพื่อเผยแพร่สถานการณ์และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถสืบค้นข้อมูลดังกล่าวได้ทาง http://www.onep.go.th/ หรือสแกน QR CODE ด้านล่างนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *