อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิชาคหกรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิชาคหกรรมศาสตร์
ได้จัดกิจกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัย
วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการ Inspiration Lab อาคารวิทยบริการ ชั้น 2
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *