ประชาสัมพันธ์วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ปีที่13 ฉบับที่1 มกราคม-มิถุนายน 2563

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ได้ดำเนินการจัดทำวารสารเทคโนโลยีภาคใต้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยทางด้าน มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ดูรายละเอียดได้ที่
 http://tci-thaijo.org/index.php/journal_sct
หรือสแกน QR CODE ด้านล่างนี้