มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ
นำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 
าชภัฏ ราชศักดิ์ : สืบสานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน
ในวันจันทร์ ที่ 17 – วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 ผ่านระบบออนไลน์