งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ทดสอบระบบบริหาร ด้านงบประมาณ งานการเงินการบัญชี และงานพัสดุ

งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
จัดการทดสอบระบบบริหาร ด้านงบประมาณ งานการเงินการบัญชี และงานพัสดุ
ในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ