ประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการ การประกันคุรภาพการศึกษาภายใน (IQA)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการ การประกันคุรภาพการศึกษาภายใน (IQA)
เพื่อการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
ในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 – 17.00 น.
ณ อาคารหอสมุดกลาง ชั้น 2 ห้องปฏิบัติการ Inspiration Lab