อบรมให้นักศึกษารายวิชา VGE๑๑๑เรียนรู้การสืบค้นข้อมูล

อบรมให้นักศึกษารายวิชา VGE๑๑๑เรียนรู้การสืบค้นข้อมูลและการใช้ฐานข้อมูล
ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป
ณ อาคารหอสมุดกลาง ชั้น 2 ห้องปฏิบัติการ Inspiration Lab