มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ขอเชิญส่งบทความ

วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร เป็นวารสารวิชาการที่เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยสาขาวิชาที่รับตีพิมพ์ ได้แก่ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา บริหารธุรกิจและการจัดการโดยนําเสนอในรูปแบบ
1. บทความวิชาการ
2. บทความหรือผลงานวิจัยที่ทําเสร็จสมบูรณ์แล้ว
3. ผู้นําเสนอบทความเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยและ

กำหนดเผยแพร่    ปีละ 2 ฉบับ  ฉบับที่ 1  มกราคม –  มิถุนายน
 ฉบับที่ 2  กรกฎาคม – ธันวาคม

ISSN : 0859-8185