ประชาสัมพันธ์วารสารสภาการสาธารณสุขชุมชน

 สภาการสาธารณสุขชุุมชนได้จัดทำวารสารสภาการสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมการศึกษา การวิจัย เพื่อเผยแพร่ ให้กับนักศึกษา ประชาชน และองค์กรอื่นๆ ที่มีความสนใจในการพัฒนาองค์ความรู้

คำแนะนำการส่งบทความ