ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 14

เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 116 ปี ในวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563 นี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จึงได้จัดกิจกรรมประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 14 ขึ้น ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 โดยใช้ชื่อการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 14 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ  สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 116 ปี “วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ