ประชาสัมพันธ์ หนังสือดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน 2563

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ได้จัดทำหนังสือดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน 2563 เพื่อนำเสนอดัชนีชี้วัดด้านแรงงานที่สำคัญ เพื่อใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย มาตราการ ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ เพื่อการปรับเปล่ยนกลยุทธ์ในการปฎิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์