ประชาสัมพันธ์ จุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ฉบับที่ 78

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดทำวารสารจุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ฉบับที่ 78 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในของมหาวิทยาลัย และเป็นประโยชน์ทางการศึกษา