ประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ได้จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ
เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 6
ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563
ณ ห้องประชุมฟองจันทร์ ตึก President ชั้น 4
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น จ.อุบลราชธานี
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการจากสถาบันต่างๆ อันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ
ที่มีคุณค่าต่อไปในอนาคต ในการนี้มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจร่วมส่งบทความวิจัย
หมดเขตรับสมัคร วันที่ 31 ตุลาคม 2563