การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2563“Social Innovation in the Era of Global Changes after Covid-19 Crisis

 เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2563“Social Innovation in the Era of Global Changes after Covid-19 Crisis:นวัตกรรมสังคมในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงของโลกหลังวิกฤตโควิด-19”วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช https://conference.sct.ac.th/11/