ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกห้องสมุด (เฉพาะอาจารย์) เรื่องกำหนดการส่งคืนทรัพยกร

งานบริการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ และวิจัย
ขอประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกห้องสมุด ฉเพาะอาจารย์
เรื่องกำหนดการส่งคืนทรัพยกร ในภาคเรียนที่ 1 จะครบกำหนดใน
วันที่ 9 ตุลาคม 2563 นี้สามารถส่งคืนได้ตั้งแต่บัดนี้