ประชาสัมพันธ์วารสารกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ฉบับที่3

 กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ได้จัดทำวารสารกรมคุมประพฤติ เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้และภาระกิจของกรมคุมประพฤติในด้านต่าง ๆฉบับที่ 3 ท่านสามารถเข้าชมและดาวโหลดไฟล์ได้ที่
http://www.probation.go.th/documents.php?id=158 หรือ QR CODE ด้านล่างนี้