ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมคลินิกให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีการศึกษา

ขอเรียนเชิญบุคลากรสายวิชาการ มรภ. วไลยอลงกรณ์ฯ ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมคลินิกให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีการศึกษา โดยจัดทุกวันพุธ (บ่าย) เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้อง 15-707 ชั้น 7 อาคาร 100 ปีฯ