ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ และวารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)