การประชุมคณะกรรมการจัดหา/จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2564
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัด
การประชุมคณะกรรมการจัดหา/จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564