อบรมเชิงปฏิบัติติการ อบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
จัดอบรมเชิงปฏิบัติติการ อบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1
โดยมี ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธาน
ในวันที่ 13 พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์