ประชาสัมพันธ์วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่13 ฉบับที่3

มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดทำ วารสาร มทร.อีสาน มีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยเพื่อให้ได้ทราบและนำไปใช้งาน