ประชาสัมพันธ์จุลสาร EXCISE NEWSLETTER ฉบับที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2563

กรมสรรพสามิตได้จัดทำจุลสาร EXCISE NEWSLETTER ปีที่35 ฉบับที่ 10 ประจำเดือน ตุลาคม 2563 เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ บทบาทหน้าที่ และภารกิจของกรมสรรพามิต โดยสามารถเรียกดูข้อมูลได้ที่
https://webdev.excise.go.th/ebooks/10-2020/