ประชาสัมพันธ์จุลสาร EXCISE NEWSLETTER ฉบับที่ 11 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

กรมสรรพสามิตได้จัดทำจุลสาร EXCISE NEWSLETTER ปีที่35 ฉบับที่ 11 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ บทบาทหน้าที่ และภารกิจของกรมสรรพามิต โดยสามารถเรียกดูข้อมูลได้ที่
https://webdev.excise.go.th/ebooks/11-2020/