พิธีวางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร


วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นำโดย ผ.ศ.ทักษิณา  วิไลลักษณ์
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรของสำนักเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์
สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร