พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมคณะ
ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระราชปิตุจฉา
เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร และวางพวงมาลาบริเวณพระอนุสาวรีย์
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์กรุงเทพมหานคร
โดยมีผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีเป็นประธานพิธีดังกล่าว