ประชาสัมพันธ์หนังสือทำเนียบผลงานวิจัยและเอกสารทางวิชาการ

 กระทรวงแรงงานได้จัดทำหนังสือทำเนียบผลงานวิจัยและเอกสารทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและเอกสารทางวิชาการของกระทรวงแรงงานให้การค้นคว้ามีความสะดวก ต่อเนื่อง และเป็นประโยชน์ทั้งในทางวิชาการและเพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *