โครงการอบรมความรู้ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน

 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้าร่วม
โครงการอบรมความรู้ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ผู้บริหาร เวลา 9.00 -10.00 น.
บุคลากร เวลา 10.30- 11.30 น.

ณ ห้องปฏิบัติการ inspiration lab
อาคารหอสมุดกลาง ชั้น 2