โครงการราชภัฏตำบล (Rajabhat Tambon) 17-18 กุมพาพันธ์ 2564

วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2564
อาจารย์ไชย มีหนองหว้า รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
และคณะกรรมการโครงการราชภัฏตำบลสำรวจพื้นที่และประชุมชี้แจงการเก็บรวบรวมข้อมูลท้องถิ่น ชุมชน  ณ ตำบลเชียงรากใหญ่ ตำบลคลองหก ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และสำรวจศักยภาพชุมชน
สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน