อบรมออนไลน์การใช้งานโปรแกรม TQA Smart-Ex

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.
อบรมออนไลน์การใช้งานโปรแกรม TQA Smart-Ex
ในการรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
ณ ห้องปฏิบัติการ Inspiration lab