สอบเพื่อสรรหาบุคคลเป็นพนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง

งานบริหารงานบุคคลได้จัดการสอบเพื่อสรรหาบุคคลเป็น
พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ