ประชาสัมพันธ์ รายงานภาวะสังคมไทย

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทำรายงานภาวะสังคมไทย ขึ้นเพื่อให้บุคลลที่สนใจนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป