ประชาสัมพันธ์ วารสารอาหารและยา

วารสารอาหารและยา เป็นวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีบทความวิจัยและบทความวิชาการ ฉบับละ 6 -10 เรื่อง กำหนดตีพิมพ์วารสารปีละ 3 ฉบับ ได้แก่ ฉบับ เดือนมกราคม – เมษายน ฉบับ เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม ฉบับ เดือนกันยายน – ธันวาคม  เพื่อใช้เป็นสื่อกลางและเป็นเวทีทางวิชาการ  ในการเผยแพร่ผลงานวิจัย และบทความด้านอาหาร ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย และวัตถุเสพติดของนักวิชาการ ภาครัฐ องค์กรเอกชน และประชาชน